logo
Main Page Sitemap

Disbursement check voucher


disbursement check voucher

Transakce on-line hazardní hry Online Gambling transaction Transakce elektronického obchodování, pedstavující nákup jakékoli formy hazardní sluby prostednictvím internetu.
Autorizaní kód Authorisation code Autorizaní kód je alfanumerick kód, vyjadující souhlas vydavatele karty s provedením transakce.
Stand-in Stand-in Viz Stand-in / On-behalf.
Rozhodí ízení Arbitration Postup pouívan k urení odpovdnosti za spornou transakci mezi dvma institucemi.Platnost karty Expiration date, expiry date Údaj na platební kart vymezující období, kdy lze kartu pouít.Hlavní licence Principal licence Právo poskytnuté lenovi asociace, kter se nazvá "majitel hlavní licence" (principal licensee na pouívání ochranné známky nebo ontario land transfer tax rebate form známek, jak stanovuje písluná licenní smlouva a v souladu s produktovmi pravidly platnmi pro ochrannou známku(-y).The user may toggle between year-to-date and prior history with a single function key for the fields shown below: Total all invoices Payments on invoices Discounts taken Total outstanding The user may view detail for any of hyatt coupon codes 2017 these fields by moving the cursor to the.DES DES Viz Data Encryption Standard / Standard ifrování dat.Pouívá se u platebních karet jako preventivní opatení proti padlání.Podvod ztracenou nebo zcizenou kartou Lost and stolen card fraud Podvody ztracenou nebo zcizenou kartou jsou podvody provedené takovouto kartou.Platební terminál Terminal Technické zaízení umístné na obchodním míst, urené k autorizaci platební transakce a jejímu vypoádání.Standard Reports, a number of standard reports are included with the Accounts Payable system, including: Cash requirements, cash disbursement journal, preliminary check register.Zablokování karty Card blocking Akce, která znemoní dalí pouívání platební karty.Kódování Encryption Kódování je metoda pouívaná k utajení informace jejím zaifrováním, take jí me porozumt jen osoba, která zná potebné klíe k jejímu rozifrování.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap